”Upphandlingen förbättrar utbudet för brukarna”

Maria Hagerstrand
"Om man räknar med avtalet för Hetsätningsstörning så värderas Mandos avtal till 112 mkr och SCÄ s avtal till 111 mkr." Foto: Anna Molander

På Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har man svårt att förstå kritiken mot Mando och att deras marknadsandel vuxit på vårdutbudets bekostnad. Psykiatrienhetens brukarråd som Equal är med i, kontaktade chefen på psykiatrienheten Maria Hägerstrand som har en mycket positiv bild av upphandlingen och dess resultat.

Följ vår artikelserie ”Störd ätstörningsvård i Stockholm”!
Störd ätstörningsvård i Stockholm – upphandling minskade patienters valfrihet
– Mandos ifrågasatta metod utgör över halva ätstörningsvården i Stockholm
– Upphandling gav minskad valfrihet i ätstörningsvården
Äldre med ätstörning – ”ingen prioritering” och “Vad erbjuder Mando
– Vem tjänar på upphandlingen – verksamheter eller patienter?

Hur stor andel har Mando av ätstörningsvården i stockholmspsykiatrin?
Om man räknar med avtalet för Hetsätningsstörning så värderas Mandos avtal till 112 mkr och SCÄ s avtal till 111 mkr. Det är svårt att jämföra avtalen rörande produktion och antal vårdplatser eftersom vårdavtalens utformning skiljer sig.

Kan HSF förstå brukarrådets syn på upphandlingens resultat, att upphandlingen ledde till ett sämre vårdutbud för patienterna?
Syftet med upphandlingens kravspecifikation och uppdragsbeskrivning var att förbättra vårdinnehåll för patienter med ätstörning på specialistnivå. HSF har med upphandlingen fått med fler krav på vårdinnehåll, delaktighet, patientsäkerhet och samsjuklighet än i tidigare utbud. Utifrån de kvalitetsredogörelser som lämnats och som HSF följer, har vården förbättrats betydligt då vårdgivaren tillfört mervärden utöver de obligatoriska ska-krav som HSF ställt.

Ifrågasatt metod utgör över halva ätstörningsvården i Stockholm
Foto: Equal

Varför vann Mando upphandlingen?
Några av de mervärden som Mando tillämpar är Egenerfarna anställda, dvs anställda brukare med egen erfarenhet av ätstörning på alla nivåer i vården, kompletterande digitaliserade struktur för korrekt diagnostik, suicidriskinstrument samt utvecklade motivationshöjande åtgärder. Det är därför svårt att förstå skälen till Brukarrådets uppfattning om att vårdutbudet försämrats, tvärtom anser HSF att upphandlingen förbättrar utbudet för brukarna.
Vid ätstörningar är normaliserat ätande en central aspekt i behandlingsprocessen och det primära målet för behandlingen. Inom Mando används olika psykologiska behandlingar med ursprung i beteendeterapi och kognitiv beteendeterapi i samverkan med verktyget Mandometer.

Vilken evidens har Mandos metod? Var hittar vi den? Har deras metod utvärderats av oberoende forskare?
På Psykiatristöd beskrivs behandlingsläget för ätstörningar, att ”Överlag är evidensläget för behandling av ätstörningar begränsat och få behandlingsrekommendationer når högre evidensnivå än nivå C, dvs. ”expert opinion” ”. Eftersom det inte finns tillräcklig evidens för en enda behandlingsform så behöver fler behandlingar kombineras och anpassas utifrån den enskilda patientens behov. Ofta behövs en kombination av ångesthantering och omfattande motivationsarbete. I Mandos anbud finns detta väl beskrivet tillsammans med innovativa metoder som går att följa upp och utvärdera. Mando har redovisat ett väl genomarbetat instrument för att värdera om patienten har en ätstörning, och på vilken nivå som ätstörningen föreligger. Detta instrument bör minska köerna eftersom rätt patienter får vård i tid samt risker för undanträngning minskar. Dessutom har Mando som princip att träffa patienten i ett tidigt skede för en första bedömning med syfte att rätt patienter ska få vård inom specialiserad ätstörning.

Anser HSF att det finns ett samband mellan Mandos större marknadsandel och att SCÄ, Stockholms Centrum för Ätstörningar, har långa köer till sin verksamhet?
Det finns inte några samband mellan SCÄ s längre köer och Mandos marknadsandelar. Orsakerna till SCÄs långa köer är flera, bland annat bytet av leverantör från Capio till Mando med otillräcklig information till Capios patienter om Mandos verksamhet och vårdinnehåll. Genom patienter och föräldrar har också framkommit att Capios och SCÄs personal inte uppmuntrat till Mandos behandlingsmodell. Utifrån dessa brister utarbetades på uppdrag av HSF en riskanalys för att ge Mando möjlighet att informera patienter på plats, samt säkerställa överlämnade processen.

Anser HSF att Mando uppfyller kraven på hur ätstörningsvård ska utformas och innehålla som finns i de riktlinjer landstinget/regionen antagit?
Mando uppfyller de krav som fastställt både i Allmänna Villkor, i Uppdraget samt i den lagstiftning som reglerar vården. HSF följer detta fortlöpande för alla avtal. HSF ser också att Mando har bättre resultat än SCÄ i kvalitetsregister efter 1 års uppföljning.

Administrativa verktyg väger tyngre än drabbades faktiska upplevelser

Enligt Maria Hägerstrand har alltså ätstörningsvården förbättrats genom upphandlingen och inte försämrats och blivit fattigare i sitt vårdutbud, trots att en hel vårdmetod försvunnit. Helena Forsman från Frisk & Fri anser att svaren från Maria Hägerstrand väcker fler frågor:
– HSFs bedömning att utbudet för brukarna har förbättrats går tvärt emot den upplevelse som många drabbade och närstående delar med sig av till Frisk & Fri.
– Det är bekymrande om det är HSFs uppfattning att administrativa verktyg som kravspecifikationer, uppdragsbeskrivningar, kvalitetsredogörelser och mervärden i ett upphandlingsförfarande ersätter det drabbade och närstående faktiskt upplever i det här fallet, en faktisk försämring av vårdutbudet.

LOU finns för att alla som lämnar anbud behandlas lika

Carin Jeschke vid upphandlingsavdelningen på Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen närmar sig nog pudelns kärna i sitt svar på varför Mando vann upphandlingen:

Lagen om offentlig upphandling finns till för att säkerställa att myndigheter behandlar alla som vill få affärskontrakt med offentlig sektor lika.”

”Vid tjänsteupphandlingar, likt denna upphandling av ätstörningsvård, har man valt att utvärdera på bästa förhållande mellan pris och kvalité. Utvärderingskriterier är presenterade i form av kvalitetsredogörelser. I kvalitetsredogörelserna har anbudsgivarna fått i kvalitativ text beskriva valda delar av den verksamhet de avser att bedriva. Dessa kvalitetsredogörelser har sedan utvärderats av en expertgrupp som har poängsatt efter den utvärderingsmodell som funnits med i upphandlingsdokumentationen.”                                            

”Resultatet av denna utvärdering i kombination med anbudsgivarnas anbudspriser, ger sedan resultatet för upphandlingen. I den omnämnda upphandlingen fick Mando, bäst resultat efter ovan beskriven utvärderingsmodell och därmed är de den leverantör regionen tecknat avtal med.”

LOU säkerställer att alla som vill få affärskontrakt med offentlig sektor behandlas lika. Men den säkerställer inte att patienter erbjuds ett varierat vårdutbud och att det kan finnas ett egenvärde i att ha olika aktörer och olika metoder som existerar parallellt samtidigt. Den upphandlingsprocess som Carin Jeschke redogör för, kan på ytan se mycket seriös ut med ”experter” som poängsätter det som skrivs men frågan är om den trots allt inte är en sorts tävlan i formuleringar med en prislapp på. Och varför fanns inga patientföreträdare med i ”expertgruppen”?

Skribent: Per Sternbeck
info[@]equalsthlm.se
070-7972029

Följ vår artikelserie ”Störd ätstörningsvård i Stockholm”!
Störd ätstörningsvård i Stockholm – upphandling minskade patienters valfrihet
– Mandos ifrågasatta metod utgör över halva ätstörningsvården i Stockholm
– Upphandling gav minskad valfrihet i ätstörningsvården
Äldre med ätstörning – ”ingen prioritering” och “Vad erbjuder Mando
– Vem tjänar på upphandlingen – verksamheter eller patienter?

SCÄ satsade pengar avsedda för vård på forskning

Under de senaste veckorna har Stockholms Centrum för Ätstörningar hamnat i blåsväder. De har använt pengar avsedda för vård av patienter till att finansiera forskning. Men detta kan inte ensamt förklara patienttillströmningen till SCÄ från halvåret 2018.

En oberoende revisorsfirma, Sirona, har gjort en fördjupad uppföljning av SCÄ och funnit brister. De skriver om köerna till SCÄ:
”Köerna till SCÄ:s mottagningar har ökat påtagligt sedan mitten av 2018. En del svårt sjuka patienter får idag vänta längre än den lagstiftade vårdgarantin samt att det även förekommit att patienter i kö till SCÄ behövt söka vård akut för att sedermera bli inlagda. Vid utgången av mars 2019 var den genomsnittliga väntetiden till ett första besök 10 veckor för barn och 27 för vuxna.
Granskaren bedömer att det finns flera orsaker till de långa väntetiderna samt ökningen i väntetider:

  • att forskningsverksamheten har haft en undanträngningseffekt, men att denna ensamt inte kan förklara det senaste årets ökade problem med köer,
  • att remissinflödet till vårdgivaren ökat under perioden; vilket sammanfaller med att vårdutbudet i regionen förändrades till följd av en ny upphandling av specialiserad ätstörningsvård…”

I klartext betyder det revisorerna skriver att patienter från Capio valt bort Mando och istället ställt sig i kön till SCÄ då de fått reda på att Capio förlorade upphandlingen till Mando. De gjorde det väl medvetna om att de då avsade sig rätten till vård inom vårdgarantin. Man vill inte utsätta sig för Mandos behandlingsmodell då man inte tror på den. Detta är något Maria Hägerstrand svär sig fri ifrån. Hon menar att problemet ligger i att” Capios och SCÄs personal inte uppmuntrat till Mandos behandlingsmodell.”.

Skribent: Per Sternbeck
info[@]equalsthlm.se
070-7972029

Följ vår artikelserie ”Störd ätstörningsvård i Stockholm”!
Störd ätstörningsvård i Stockholm – upphandling minskade patienters valfrihet
– Mandos ifrågasatta metod utgör över halva ätstörningsvården i Stockholm
– Upphandling gav minskad valfrihet i ätstörningsvården
Äldre med ätstörning – ”ingen prioritering” och “Vad erbjuder Mando
– Vem tjänar på upphandlingen – verksamheter eller patienter?

Relaterade artiklar

Equals nyhetsbrev

Prenumerera på Equals nyhetsbrev. Nyhetsbrevet kommer ut en gång i månaden med intressanta artiklar, krönikor och mycket mer.

Equals öppettider

QvinnoQraft

Måndag -Fredag 10.00 – 17.00
Kontakt
070-792 41 78
qvinnoqraft[@]equalsthlm.se

Råd § Stöd

Vi svarar på frågor om psykisk ohälsa, beroende och läkemedel. Eller om du har problem med soc, sjukvård eller andra myndigheter. Hör av dig!

Ring! 070-797 20 29
Telefontider: 12:00 – 17:00
Mejla! info[@]equalsthlm.se

Kolla in vår guide:
Hävda dina sociala rättigheter

Besöksadress
Grindsgatan 37, Stockholm Södermalm

Ring! 070-797 20 29 - Mejla! info(@)equalsthlm.se

Vi svara på frågor om psykisk ohälsa, beroende och läkemedel. Eller om du har problem med soc, sjukvård eller andra myndigheter. Hör av dig! Telefontider: 12:00 – 17:00.
Råd & stöd