Neuropsykiatriska mottagningen i Hagsätra kräver drogtester igen

Blodpro urinprov
”Nu är det dags för årskontroll. Detta är en del av en rutin för alla patienter på mottagningen. Vi gör detta för att vi ska förstå hur du mår, planera eventuella vidare insatser och kunna fortsätta att förskriva mediciner på ett säkert sätt.” Foto: AdobeStock.com

JO har fattat beslut om att sjukvården inte får kräva generella drogtester av personer som är i behandling med narkotikaklassade mediciner men inte har en beroendebakgrund. Trots detta krävde neuropsykiatriska mottagningen i Hagsätra just det förra året. När vi påtalade det för mottagningen då, sa de att det var ett misstag. Nu ett år senare, har de gjort det igen.

JO fick under 2018 in tre anmälningar riktade mot vårdgivare inom tre olika regioner. Anmälarna framförde synpunkter på att sjukvården som villkor för att de skulle få ADHD-medicin utskriven, krävde att de rutinmässigt skulle lämna urinprov för att påvisa drogfrihet trots att ingen av dem hade något missbruk. Den 4 juni 2020 kom JO med sitt utslag:

”ChefsJO anser att det inte är berättigat att uppställa ett generellt krav på regelbunden urinprovtagning som förutsättning för den aktuella behandlingen och uttalar därför kritik mot regionerna för att de har upprättat och tillämpat riktlinjer som ställer sådana krav.”

Den enskilde skall få tydlig information om att prov är frivilligt

I motiveringen till sitt beslut skrev JO:

”Grundlagens skydd mot påtvingade kroppsliga ingrepp bör tolkas så att det skyddar också mot att en befattningshavare –utan att använda våld eller vara beredd att använda tvång i egentlig bemärkelse –uppträder på ett sätt som får till följd att någon med fog uppfattar sig vara tvungen att underkasta sig provtagning.” I vissa fall kan det alltså vara fråga om ett påtvingat ingrepp trots att den enskilde har sagt ja till att åtgärden genomförs, men ingreppet ändå inte är helt frivilligt. Den enskilde kan exempelvis samtycka till ett ingrepp för att det finns ett underliggande hot eller en hotfullhet hos den myndighet som vidtar åtgärden (…). Dessa situationer bör bedömas som att ett giltigt samtycke inte getts, för att inte grundlagsskyddet ska kunna kringgås i praktiken. ”

”För att det ska vara fråga om verklig frivillighet krävs alltså att den enskilde, på ett för denne begripligt sätt, har fått så mycket information om den planerade åtgärden att det är tydligt för denne vilka handlingsalternativ som står till buds och mot denna bakgrund kan fatta ett välgrundat beslut, utan att utsättas för några obehöriga påtryckningar.”

Förra året gjordes misstag enligt Hagsätra

Förra året gick ett brev ut till patienterna från mottagningen med följande ordalydelser:  
”Nu är det dags för årskontroll. Detta är en del av en ny rutin för alla patienter på mottagningen. Vi gör detta för att vi ska kunna fortsätta att förskriva mediciner på ett säkert sätt”.
Sedan lite längre ner:
”Observera att årskontrollen och ovanstående är viktigt för att vi ska kunna fortsätta att förskriva dina mediciner. Det är VIKTIGT att du tar proverna så fort som möjligt för att vi skall kunna kalla dig. Om vi inte har fått några provsvar inom en månad från det att du fått detta brev kommer ditt patientärende att avslutas”.

Vi kontaktade mottagningen som sade att detta var ett misstag och att patienten det gällde var en av de sista som fått detta brev. Därmed trodde vi att ärendet var utagerat.

I princip likadan kallelse i år som förra året

Döm då om vår förvåning när samma patient, i likhet med alla andra, fick ännu en kallelse till ny årskontroll med många liknande  formuleringar:

”Nu är det dags för årskontroll. Detta är en del av en rutin för alla patienter på mottagningen. Vi gör detta för att vi ska förstå hur du mår, planera eventuella vidare insatser och kunna fortsätta att förskriva mediciner på ett säkert sätt.”

”Blodprov ingår som mäter alkoholkonsumtionen”

”Drogscreening sker med övervakat urinprov.”

”Obs! Har du av någon anledning problem med att lämna proverna, alternativt om du av någon anledning inte vill lämna prover, behöver du kontakta mottagningen”
”Har du inte lämnat prover, eller hört av dig på annat sätt inom en månad från det att du fått detta brev förutsätter vi att du inte längre önskar kontakt med mottagningen och du avslutas.”

Man använder alltså i stort samma brev som förra året och kommer med samma hot om utskrivning om prover inte tas. Brevet från förra året var alltså inte ett ”misstag” utan en del av ordinarie verksamhet på tvärs emot JOs utlåtande. Vi tillskrev verksamhetschefen på Hagsätra, Simon Norrsveden i ärendet, och ställde frågor:

Equal:
Varför hotar ni era patienter med utskrivning om de inte klarar av att göra det ni vill att de ska göra? Gör ni det i varje utskick?

Simon Norrsveden: Härvarande mottagning behöver ha sätt att undersöka vilka patienter som fortfarande behöver kontakt med mottagningen och inte. För att kunna behandla en patient behöver vi ha kontakt med patienten och träffa henom, åtminstone en gång om året på årskontroll.  För de flesta patienter innebär detta ett ansvar vad gäller att bland annat komma på bokade besök, fylla i självskattningar, lämna önskade prover/alternativt höra av sig om man som patient inte vill lämna dessa prover. Vid varje årskontroll gör läkaren en individuell bedömning av de prover som bör tas nästkommande år. Detta innebär att när patienter haft kontakt med mottagningen under något/några år behöver och vi har tillräckligt med bedömningsunderlag behöver många patienter inte ta prover alls. Skulle en patient bli avslutad då vi inte lyckas etablera kontakt med patienten är den givetvis välkommen tillbaka om den skulle vilja.

Equal: Hur kan ni mena att ni följer JOs beslut gällande den regelbundna årskontrollen?

Simon Norrsveden: Vi menar att vi följer JO:s beslut då vi inte tvingar någon att underkasta sig provtagning. Provtagning är ett önskemål från vår sida – om inte patienten vill lämna prover, behöver patienten inte heller lämna prover.

Equal: Exakt vilka prover är det ni tar och varför informerar ni inte patienterna om detta?

Simon Norrsveden: Om en patient kontaktar mottagningen och uttrycker att den inte vill lämna prover erbjuds patienten att i stället lämna salivprov. Vill patienten varken lämna urin-, blod- eller salivprov så kommunicerar vi till patienten att den kommer att kallas till läkare för årskontroll utan aktuella prover. Härvarande mottagning har ett önskemål om att urinprov och blodprov ska lämnas inför nybesök och inför årskontroll. Detta kommuniceras i våra brev- samt Alltid Öppet-utskick till patienterna. Vi arbetar ständigt för att förbättra och förtydliga vår kommunikation gentemot patienterna och har förmodligen gjort en hel del ändringar sedan de ärenden som du beskriver inkom.

Equal: Enligt uppgift tar ni prover på patienters alkoholkonsumtion – hur mycket/litet alkohol är det tillåtet för en patient hos er att inta?

Simon Norrsveden: Det finns en riktlinje att det så kallade CDT-värdet inte bör överstiga 2,0 då detta är en indikation för risk/missbruk. Hur många standardenheter detta innebär för var och en varierar.

Hagsätra går alltså ut med en med kallelse till årskontroll igen, med något slipade formuleringar, men där det egentligen på inget sätt framgår att provtagningen är frivillig på det sätt Simon Norrsveden uttalar det i svaren på våra direkta frågor. Det är svårt att som patient uppfatta formuleringen:”Har du inte lämnat prover, eller hört av dig på annat sätt inom en månad från det att du fått detta brev förutsätter vi att du inte längre önskar kontakt med mottagningen och du avslutas.” som något annat än ett hot om utskrivning.

Kontroll och inget annat

Lena som är patient sedan länge på mottagningen är inte nöjd:
– Det känns som att de gör precis samma sak som förra året och att de struntar i JOs utlåtanden. Det verkar mest handla om kontroll. Hade de varit så måna om vår hälsa hade de väl tagit andra prover också och inte bara alkohol- och drogtester. ”

Skribent: Per Sternbeck
info@equalsthlm.se
0707-972029

Hävda dina sociala rättigheter

Ett svar

  1. Fan alltså, jag fick också brevet via alltid öppet tjänsten den 4 nov, väntar också börja med adhd medicin och hotad med avskrivning inom en månad om jag inte lämnar proven, jag bokade tid för imorgon 3 dec för blod och urinprov, och jag vägrar då lämna prov

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade artiklar

Equals nyhetsbrev

Prenumerera på Equals nyhetsbrev. Nyhetsbrevet kommer ut en gång i månaden med intressanta artiklar, krönikor och mycket mer.

Equals öppettider

QvinnoQraft

Måndag -Fredag 10.00 – 17.00
Kontakt
070-792 41 78
qvinnoqraft[@]equalsthlm.se

Råd § Stöd

Vi svarar på frågor om psykisk ohälsa, beroende och läkemedel. Eller om du har problem med soc, sjukvård eller andra myndigheter. Hör av dig!

Ring! 070-797 20 29
Telefontider: 12:00 – 17:00
Mejla! info[@]equalsthlm.se

Kolla in vår guide:
Hävda dina sociala rättigheter

Besöksadress
Grindsgatan 37, Stockholm Södermalm

Ring! 070-797 20 29 - Mejla! info(@)equalsthlm.se

Vi svara på frågor om psykisk ohälsa, beroende och läkemedel. Eller om du har problem med soc, sjukvård eller andra myndigheter. Hör av dig! Telefontider: 12:00 – 17:00.
Råd & stöd