Krav på generella drogprov för ADHD-patienter är diskriminering

Läkare ger en person ett burk för urinprov
DO, har i en dom kommit fram till att förfarandet med generella urinprover för ADHD-patienter innebär diskriminering. Foto: AdobeStock.com

Västra Götalandsregionen får betala 50 000 kr till drabbade

I tidigare artiklar har vi skrivit om hur ADHD-mottagningen Hagsätra 2020 rutinmässigt krävde urinprov på patienter vid så kallade årskontroller. Många patienter uppfattade det som ett krav att lämna prover för att erhålla behandling. 2020 kom ett JO-beslut som inte medgav tillåtelse till generella rutinmässiga drogtester till ADHD- patienter som inte har beroendeproblem. Formuleringen i kallelsen till proverna kunde bara tolkas på ett sätt:
”Observera att årskontrollen och ovanstående är viktigt för att vi ska kunna fortsätta att förskriva dina mediciner. Det är VIKTIGT att du tar proverna så fort som möjligt för att vi skall kunna kalla dig. Om vi inte har fått några provsvar inom en månad från det att du fått detta brev kommer ditt patientärende att avslutas”.
Vi kontaktade dåvarande medicinskt ansvarig läkare på Hagsätra, Eleonore Rydé. Hon svarade:
”Det som stod i det brevet är inte längre aktuellt. Vi har anpassat rutinerna precis efter det som JO gav rekommendation om, så nu gör vi individuella bedömningar och det är inte längre något tvång att lämna prov.”

JO om påtvingade kroppsliga ingrepp

Vad var det då JO skrev och som kliniken nu hade ändrat sig efter:
”Grundlagens skydd mot påtvingade kroppsliga ingrepp bör tolkas så att det skyddar också mot att en befattningshavare –utan att använda våld eller vara beredd att använda tvång i egentlig bemärkelse –uppträder på ett sätt som får till följd att någon med fog uppfattar sig vara tvungen att underkasta sig provtagning.” I vissa fall kan det alltså vara fråga om ett påtvingat ingrepp trots att den enskilde har sagt ja till att åtgärden genomförs, men ingreppet ändå inte är helt frivilligt. Den enskilde kan exempelvis samtycka till ett ingrepp för att det finns ett underliggande hot eller en hotfullhet hos den myndighet som vidtar åtgärden (…). Dessa situationer bör bedömas som att ett giltigt samtycke inte getts, för att inte grundlagsskyddet ska kunna kringgås i praktiken. ”

Ny kallelse ett år senare med liknande krav

2021 fick patienter på Hagsätra en ny kallelse till ny årskontroll med många liknande  formuleringar:
”Nu är det dags för årskontroll. Detta är en del av en rutin för alla patienter på mottagningen. Vi gör detta för att vi ska förstå hur du mår, planera eventuella vidare insatser och kunna fortsätta att förskriva mediciner på ett säkert sätt.”
”Blodprov ingår som mäter alkoholkonsumtionen”. ”Drogscreening sker med övervakat urinprov.”
”Obs! Har du av någon anledning problem med att lämna proverna, alternativt om du av någon anledning inte vill lämna prover, behöver du kontakta mottagningen”
”Har du inte lämnat prover, eller hört av dig på annat sätt inom en månad från det att du fått detta brev förutsätter vi att du inte längre önskar kontakt med mottagningen och du avslutas.”

Vi diskuterade detta med dåvarande chefen för Hagsätra, Simon Norrsveden:
”Equal: Hur kan ni mena att ni följer JOs beslut gällande den regelbundna årskontrollen?

Simon Norrsveden: Vi menar att vi följer JO:s beslut då vi inte tvingar någon att underkasta sig provtagning. Provtagning är ett önskemål från vår sida – om inte patienten vill lämna prover, behöver patienten inte heller lämna prover.”

Beslut från DO – krav på generella drogprov är diskriminering

Nu har ett nytt myndighetsbeslut kommit i denna fråga. Diskrimineringsombudsmannen, DO, har i en dom kommit fram till att förfarandet med generella urinprover för ADHD-patienter innebär diskriminering. På sin hemsida skriver DO följande:

Händelsen enligt anmälan
Mannen som har en ADHD-diagnos har under en tid behandlats vid en mottagning i den aktuella regionen. Inför receptförnyelse uppmanades mannen att lämna ett övervakat urinprov för att kontrollera förekomst av narkotika. När mannen invände ändrades kravet till ett salivprov, vilket mannen senare genomförde. Uppmaningen och genomförandet av provet för att kontrollera förekomsten av narkotika har inte föregåtts av någon individuell bedömning. Det fanns även en risk att mannen inte skulle få sin medicin om han inte medverkade i provtagningen.

Förfarandet med ett generellt krav på övervakad urinprovtagning för samtliga patienter med ADHD som ska ordineras viss medicin har granskats och kritiserats av Justitieombudsmannen, JO. I ett beslut från 2020 mot samma region skriver JO att det inte är befogat att ställa ett generellt krav på regelbunden provtagning som förutsättning för den aktuella behandlingen.

DO:s bedömning
Patienten har uppmanats och fått lämna integritetskänsliga prover endast på grund av sin funktionsnedsättning och inte utifrån en bedömning av hans vårdbehov, vilket strider mot diskrimineringslagen.

Förfarandet med ett generellt krav på övervakad urinprovtagning för samtliga patienter med ADHD som ska ordineras viss medicin har granskats och kritiserats av Justitieombudsmannen, JO. I ett beslut från 2020 mot samma region skriver JO att det inte är befogat att ställa ett generellt krav på regelbunden provtagning som förutsättning för den aktuella behandlingen.

10 oktober 2023: DO begär ersättning
DO begär att regionen ska betala 50 000 kronor i diskrimineringsersättning till mannen.

15 november 2023: Regionen betalar ersättning
Regionen betalar diskrimineringsersättning till mannen. Därmed avslutar DO ärendet.”

Nu återstår den spännande frågan. Vågar Hagsätra kalla till årskontroll? Kommer då kraven, eller ska vi säga, önskemålen, om drog- och alkoholtester finnas med? Om ja, vet patienterna vad de ska göra.

Skribent Per Sternbeck
070-797 20 29
info@equalsthlm.se

Läs också…

https://www.equalsthlm.se/artiklar/region-stockholm-andrade-drogtestrutiner-efter-jo-kritik/
https://www.equalsthlm.se/artiklar/neuropsykiatriska-mottagningen-i-hagsatra-kraver-drogtester-igen/
Ett litet barn håller i ett piller.
lvu-kampanj

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade artiklar

Equals nyhetsbrev

Prenumerera på Equals nyhetsbrev. Nyhetsbrevet kommer ut en gång i månaden med intressanta artiklar, krönikor och mycket mer.

Equals öppettider

QvinnoQraft

Måndag -Fredag 10.00 – 17.00
Kontakt
070-792 41 78
qvinnoqraft[@]equalsthlm.se

Råd § Stöd

Vi svarar på frågor om psykisk ohälsa, beroende och läkemedel. Eller om du har problem med soc, sjukvård eller andra myndigheter. Hör av dig!

Ring! 070-797 20 29
Telefontider: 12:00 – 17:00
Mejla! info[@]equalsthlm.se

Kolla in vår guide:
Hävda dina sociala rättigheter

Besöksadress
Grindsgatan 37, Stockholm Södermalm

Ring! 070-797 20 29 - Mejla! info(@)equalsthlm.se

Vi svara på frågor om psykisk ohälsa, beroende och läkemedel. Eller om du har problem med soc, sjukvård eller andra myndigheter. Hör av dig! Telefontider: 12:00 – 17:00.
Råd & stöd