IVO kritiserar socialtjänsten i Farsta

IVO kritiserar Farsta
Socialtjänsten i Farsta. Foto: Equal

Socialstjänsten i Farsta får tung kritik av IVO! Med andra ord så delar IVO vår uppfattning att Farsta inte följer de lagar och regler som gäller. Förra året anmälde föreningen Equal socialtjänsten i Farsta till IVO. Anledningen var att socialtjänsten skrev ut människor från träningsboenden till akut hemlöshet. IVO gjorde en tillsyn av Farsta och fann brister i både dokumentation samt att man struntat i att ha en dialog med dem besluten berörde och att det inte fanns någon planering.

Förra året fick vi in rapporter om att Farsta avslutade placeringar på boenden runt om i Stockholm och därmed placerade människor i akut hemlöshet. Vi gjorde en anmälan och gav exempel på fem personer som drabbats av Farstas hantering. I efterhand fick vi reda på att ännu fler råkat ut för samma sak. IVO har granskat åtta ärenden. Vi känner till fler. IVO skriver:
”Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ställer följande krav på åtgärder. Farsta stadsdelsnämnd ska säkerställa att:

– Nämnden dokumenterar underlag för beslut och bedömningar av enskildas behov av insatser i enlighet med gällande lagstiftning.

– Hjälpen och vården planeras i samförstånd med den enskilde och att nämnden noga bevakar att planen följs”

Farsta har fattat beslut över huvudet på människor

”IVO konstaterar att det finns brister i dokumentationen då det i flera av de granskade ärendena saknas utredningar eller att utredningarna är ofullständiga. Det saknas således dokumenterade underlag för bedömning och beslut. Bedömningar av inkomna orosanmälningar är inte dokumenterade”
”IVO bedömer att nämnden har brustit i samverkan med den enskilde kring den hjälp denne behövt för att komma ifrån missbruket, då flera insatser avbrutits med kort varsel med hänvisning till att den enskilde själv skulle lösa sin boendesituation.”
”Vid inspektionstillfället framgår att flera personer har fått information om att de inte får behålla sin boendeinsats och hänvisats till att lösa boendesituationen på annat sätt. I de granskade ärendena framgår det inte om syftet med insatsen har uppnåtts eller om klienterna fått information om möjligheten att få ett överklagningsbart beslut om fortsatt bistånd. I två av de granskade ärendena återföll klienterna i ett omfattande missbruk efter avslutad insats och fick därefter andra insatser från nämnden.”

“Man tar dem på utmattning eftersom man vet att de flesta inte orkar överklaga.”

Farstas agerande enligt Farsta

”Vid inspektionen framkom att nämnden själv uppmärksammat att flera klienter haft boendeinsatser länge utan uppföljning. Intervjuad ledning och personal uppgav att det minskade antalet ärenden per handläggare nu ger möjlighet att följa upp beviljade insatser från nämnden”.

Farsta socialtjänst inkommer med ett svar till IVO där man skriver:
”Förvaltningens samtliga enheter inom socialtjänsten arbetar kontinuerligt med att se över och förbättra rutiner och arbetssätt. Arbetet sker med stöd av nämndens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Detta görs för att säkerställa en hög rättssäkerhet när det gäller handläggning och dokumentation.

Problemen med Farsta fortsatt stora

Per Sternbeck från Equal var den som gjorde anmälan till IVO:

– Farsta får tung kritik av IVO. IVOs utredning visar att vi hade rätt i vår kritik. Att Farsta inte kunde agera på det sätt de gjorde. Vår tolkning är att Farsta har velat spara pengar. Utan lagstöd, utan att utreda och dokumentera har man gjort en storstädning bland personer som varit placerade på olika boenden. Man hade förmodligen inte väntat sig en anmälan till IVO. Att det här hade kunnat ske i tystnad, i förvissningen om att de flesta som har insatser från socialtjänsten inte anmäler.

“De kritiserar verksamheter men det kostar inget att få kritik.”

Nu gjorde vi det och det var väl bra att de fick kritik av IVO. Samtidigt är svaret Farsta lämnat till IVO totalt intetsägande och till intet förpliktigande, och det är väl en del av problemen med IVO. De kritiserar verksamheter men det kostar inget att få kritik.

– Ihåligheten i svaret förstärks av att vi fortsätter att jobba med många personer som har problem med socialtjänsten i Farsta. Man gör inte utredningar trots utredningsplikt. Vi begär ut handlingar som borde finnas, men det finns inga handlingar. Vi ser hur stadsdelen ger avslag på ansökningar om t.ex. försörjningsstöd som man inte kan ge avslag på men ändå gör. Som vi ser det gör stadsdelen det för att nöta sönder människor. Man tar dem på utmattning eftersom man vet att de flesta inte orkar överklaga. Som vi ser det är problemen med Farstas socialtjänst fortsatt stora.

Mer att läsa i ämnet:

IVOs beslut i sin helhet
Equals anmälan till IVO

Läs Mitt i om anmälan av Farsta Socialtjänst

Relaterade artiklar

Equals nyhetsbrev

Prenumerera på Equals nyhetsbrev. Nyhetsbrevet kommer ut en gång i månaden med intressanta artiklar, krönikor och mycket mer.

Equals öppettider

QvinnoQraft

Måndag -Fredag 10.00 – 17.00
Kontakt
070-792 41 78
qvinnoqraft[@]equalsthlm.se

Råd § Stöd

Vi svarar på frågor om psykisk ohälsa, beroende och läkemedel. Eller om du har problem med soc, sjukvård eller andra myndigheter. Hör av dig!

Ring! 070-797 20 29
Telefontider: 12:00 – 17:00
Mejla! info[@]equalsthlm.se

Kolla in vår guide:
Hävda dina sociala rättigheter

Besöksadress
Grindsgatan 37, Stockholm Södermalm

Ring! 070-797 20 29 - Mejla! info(@)equalsthlm.se

Vi svara på frågor om psykisk ohälsa, beroende och läkemedel. Eller om du har problem med soc, sjukvård eller andra myndigheter. Hör av dig! Telefontider: 12:00 – 17:00.
Råd & stöd